foto: meisjes voor het schoolbord in een grid van balletjes
Leer voor je leven

Van startbekwaam naar basisbekwaam

Van startbekwaam naar basisbekwaam

Geef uw leerkrachten een vliegende start

Cursuscode:  C0037

79065256_14_500

 

Leerkrachten die hun diploma startbekwaam leraar hebben behaald, willen graag aan het werk. Nu het tij van krimp aan het keren is, behoort dit steeds vaker tot de mogelijkheden. Een deel van deze starters stroomt in op een school, anderen beginnen hun loopbaan vanuit een invalpool. Voor al deze starters breekt een spannende maar ook kwetsbare periode aan. Ze gaan zich ontwikkelen van startbekwaam naar basisbekwaam. Juist deze fase vraagt om extra ondersteuning. Dit vraagt van de school extra inzet en begeleiding. Om u als school daarbij te ondersteunen heeft SONedutraining en Iselinge Hogeschool het traject ‘Van startbekwaam naar basisbekwaam leraar’ ontwikkeld.

De inhouden zijn tot stand gekomen door veldonderzoek onder de alumni studenten van Iselinge Hogeschool. En door de input van de themagroep startende leerkracht waarin scholen voor PO samenwerkten met Iselinge Hogeschool in het project Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen (VSLS).

Hoe werkt het?

Startassessment
Voorafgaand aan het traject wordt een assessment afgenomen om de kwaliteitseisen van basisbekwaam in kaart te brengen. Naar aanleiding van het assessment wordt een gericht advies gegeven en een op maat gemaakt traject samengesteld, dat recht doet aan enerzijds de kwaliteitseisen van basisbekwaam en anderzijds aan de output van het assessment waarbij de reeds gerealiseerde competenties/expertise en de handelingsverlegenheden in kaart zijn gebracht.

Introductie- en intervisiebijeenkomsten
Bij de introductiebijeenkomst ligt het accent op persoonlijk meesterschap. Binnen de intervisiebijeenkomsten wordt door de deelnemers eigen casuïstiek ingebracht. Veel starters hebben behoefte aan het delen van ervaringen  Het eerste jaar is veelal een pittig jaar. Intervisie (mits goed begeleid) met “lotgenoten” kan daarbij heel ondersteunend zijn. Voor deelnemers die een  het aanbod volledig op maat gemaakt traject volgen zijn de introductiebijeenkomst en de intervisiebijeenkomsten verplicht.

Aan het einde van het traject
Na afloop zijn de leerkrachten basisbekwaam leraar en hebben ze competenties verworven waardoor ze beter in staat zijn hun vak als leraar uit te oefenen.

Studiebelasting
Op basis van een volledige aanstelling is de studiebelasting 80 uur. (2 uur per week) Deze 80 uur betreft ± 40 contacturen en ± 40 uur zelfstudie. Deelname aan meer bijeenkomsten (waardoor de 80 uur wordt overschreden) is mogelijk, maar worden gezien als eigen investering. Het advies is om de bijeenkomsten buiten schooltijd en om de ‘onderwijs pieken’ heen te organiseren. Alle bijeenkomsten duren drie uur.

Inhoud

De thema’s die aan de orde komen, zijn gekoppeld aan de competenties passend bij basisbekwaam. 

De onderwijscoöperatie adviseert daarbij o.a. dat de leerkracht activerende en interactieve  werkvormen hanteert, duidelijke uitleg geeft van didactische hulpmiddelen en opdrachten, leerlingen uitdaagt en het zelfvertrouwen stimuleert. Rekening houdend met deze adviezen, de ervaringen vanuit het VSLS project en de dagelijkse praktijk, is onderstaand keuzepalet aan thema’s samengesteld, waarbij tevens is gekeken naar de relatie met de SBL competenties leerkracht primair onderwijs.

 • Introductiebijeenkomst: Persoonlijk meesterschap (2 dagdelen);

 • Intervisie bijeenkomsten. (4 dagdelen verdeeld over het jaar, 2 docenten aanwezig). ICT vaardigheden, waaronder: het digiboard, en verwerking van data  en kengetallen in verschillende leerlingvolgsystemen (2 dagdelen);

 • Onderwijsconcepten (1 dagdeel);

 • Recente methodes in het onderwijs op gebieden van o.a  instrumentele vaardigheden, wetenschap, cultuur en techniek (2 dagdelen);

 • Omgaan met gedrag (2 dagdelen);

 • Modelling en observerend leren (1 dagdeel);

 • Effectieve instructie (2 dagdelen);

 • Leerlaboratorium: In gesprek met ouders en collega’s (2 dagdelen);

 • Klassenmanagement (2 dagdelen);

 • Solliciteren (1 dagdeel).

Accenten van inhoud op competenties

Thema

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Introductie

X

X

X

X

X

X

X

Intervisie

X

X

X

X

X

X

X

ICT vaardigheden

   

X

X

     

Onderwijsconcepten

         

X

 

Recente methoden

   

X

       

Omgaan met gedrag

 

X

         

Modelling

 

X

X

       

Effectieve instructie

     

X

     

Leerlaboratorium in gesprek met ouders en collega’s

X

     

X

 

X

Klassenmanagement

     

X

     

solliciteren

           

X

Certificering

Als de cursist aan het eind van het traject aan alle gevraagde competenties voldoet, ontvangt hij of zij het certificaat basisbekwaam leraar.

Kosten

€ 2050,- (exclusief assessment). Buiten de verplichte bijeenkomsten mag onbeperkt worden ingeschreven op alle thema’s. Het traject gaat van start bij 15 ingeschreven deelnemers (boven de 20 deelnemers wordt de groep gesplitst). De intervisiebijeenkomsten bestaan uit maximaal 10 deelnemers.

Deelnemers waarvan na het intakegesprek/startassessment blijkt, dat deelname aan het hele traject niet nodig of gewenst is, kunnen losse thema’s volgen. Mits er voldoende inschrijvingen zijn (minimaal 10 deelnemers) zijn de kosten van een los thema € 235,- per dagdeel en € 350,- voor een bijeenkomst van 2 dagdelen.

Inzet docenten

Na inventarisatie van de benodigde expertise vanuit het startassessment, worden docenten vanuit Iselinge Hogeschool en SONedutraining ingezet. Waar mogelijk en nodig worden ook medewerkers vanuit de opdrachtgever betrokken bij de thema’s. Voorwaardelijk daarbij is expertise op inhoud en gekwalificeerd voor het verzorgen van volwasseneducatie.

Handleiding voor de scholen

Vanuit het project Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen (VSLS) is een handleiding ontwikkeld voor de startende leerkracht. Deze handleiding wordt beschikbaar gesteld aan alle deelnemende scholen, inclusief een bijeenkomst van een dagdeel waarin we de inhoud toelichten aan bestuurders, directeuren en intern begeleiders. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Overige

Individuele coaching

Indien gewenst kunnen deelnemers ondersteuning krijgen in de vorm van School Video Interactie Begeleiding (S-VIB). Invulling van dit traject, alsmede de bijbehorende kosten, worden besproken in overleg met de deelnemer en diens leidinggevende.

Vervolg: Van basisbekwaam naar vakbekwaam

Eenmaal basisbekwaam, ontwikkelt een leerkracht zich verder tot vakbekwaam. Het aanbod hiervan wordt samengesteld op basis van de output van de eerste fase (naar basisbekwaam). In deze fase stelt de onderwijscoöperatie dat de leerkracht de instructie afstemt op relevante verschillen tussen leerlingen, leerlingen vraagt om na te denken over strategieën bij de aanpak, zwakke leerlingen extra leer-en instructietijd biedt en de verwerking van de leerstof afstemt op verschillen tussen leerlingen.

Opties daarbij zijn:

 • Vervolg op maat:keuzes uit hiervoor genoemd palet aangevuld met nieuwe thema’s op basis van evaluaties fase 1;

 • Mogelijkheid: deelname aan een van de academische werkplaatsen of leernetwerken van Iselinge Hogeschool;

 • Een post-hbo-opleiding passend bij de persoonlijke ambities en wat de school vraagt;

 • Een master-opleiding.

Bij de overweging van een master is er de mogelijkheid om in een oriënterende bijeenkomst kennis te maken met wat een post-hbo-master inhoudt en wat er daarbij van deelnemers wordt verwacht. Een belangrijk accent ligt daarbij op onderzoeksvaardigheden. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

 

 

 

Deel deze pagina op Google Plus Deel deze pagina op LinkedIn